“Skola2030” jaunumi

Izdevumus skolotāju atbalstam pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai atradīsiet ŠEIT.

Projekta “Skola, kas mācās” (LELETO) rokasgrāmata

Prasme mācīties no savas un citu pieredzes ir viena no svarīgākajām iezīmēm skolas attīstībā un katra skolotāja profesionālā izaugsmē. 

Lai šīs prasmes attīstītu un ieviestu skolās, vajadzīgi piemēri, nepieciešama uzticēšanās, nebaidīšanās kļūdīties, vēlme dalīties, atvērt klases durvis kolēģiem, sniegt un pieņemt atgriezenisko saiti par darbu, pieņemt konstruktīvu kritiku un profesionāli diskutēt.

LELETO rokasgrāmata piedāvā piemērus, kā stāstīt pašiem par savu pieredzi, un iespēju mācīties no citu pieredzes, kas nav tik pazīstama, dzirdēta, redzēta, jo aptver dažādas valstis, dažādas izglītības iestādes, dažādas izglītības sistēmas un pieejas.

Rokasgrāmata piedāvāta konkrētu skolu un pirmsskolu pieredzes aprakstus, kā arī ieskatu katras valsts izglītības sistēmas kontekstā. Tajā ir aprakstīts par skolotāju profesionālās izaugsmes iespējām skolā, kā notiek skolotāju sadarbība skolā, kā var kopīgi plāno un izvērtēt mācību procesu, par mācību stundu vērošanas pieejām, profesionālām sarunām, metodiskā darba organizēšanu vienas skolas ietvaros, starp skolām un vienas pašvaldības ietvaros.

Rokasgrāmata pieejama elektroniski ŠEIT. 

Rokasgrāmata izmantojama:

  • skolotāju mācībās vienas skolas ietvaros, ja nepieciešamas idejas un piemēri sadarbības organizēšanai starp skolotājiem, metodiskā darba uzlabošanai un pilnveidošanai;
  • starp skolu pieredzes apmaiņas semināros, piedāvājot izmantot rokasgrāmatas skolu piemērus kā aizsākumu diskusijām un pieredzes apmaiņai – citu skolu aprakstītās pieredzes dod ierosmi analizēt un izvērtēt savu paša pieredzi, kā arī iedrošina dalīties ar to;
  • skolu vadības komandas var izmantot dažādo skolu pieredzi, plānojot savu skolu attīstību, apzinot skolotāju profesionālās pilnveides vajadzības un iespējas, meklējot risinājumus metodiskā darba pilnveidošanai un metodiskā darba organizācijai.

Rokasgrāmatas piemēri dod iespēju reflektēt savu pieredzi, izvērtēt, kā un vai mēs protam mācīties no citu pieredzes, nepaliekot kritiskos viedokļos, bet ar citu pieredzes piemēriem attīstīt prasmi pasmelt idejas un radīt jaunus risinājumus.

Rokasgrāmatas izmantošanā svarīgi iepazīties ar katras valsts un skolas izglītības konteksta aprakstiem. Un, protams, vienmēr ir iespēja sazināties ar skolu vai pirmsskolu aprakstos norādītajām kontaktpersonām, ja rodas jautājumi vai idejas sadarbībai!

Citi metodiskie materiāli

“Skola 2030” mācību resursu krātuve

Valsts izglītības satura centra metodisko materiālu piedāvājums

Starpnozaru izglītības inovāciju centra metodiskie ieteikumi: