Pedagogu atbalsta dienesta uzdevumi

 • Plānot, nodrošināt un analizēt Ventspils pilsētas izglītības iestāžu jauno pedagogu mācību un atbalsta programmu;
 • Pēc skolas direktora un/vai individuāla pedagoga pieprasījuma, kā arī pašu veidota grafika nodrošināt mācību stundu vērošanu, atgriezeniskās saites sniegšanu pedagogam un atzinuma sniegšana skolas direktoram un/vai direktora vietniekam izglītības jomā;
 • Pedagogu profesionālās izaugsmes un mācību vajadzību diagnosticēšana, ieteikumu izstrāde kvalitātes uzlabošanai mācību procesā un to komunicēšana skolas direktoram;
 • Sniegt individuālas konsultācijas pedagogiem par dažādiem metodiskiem jautājumiem un metodisko atbalstu izglītības iestādēm mācību procesa pilnveidošanai;
 • Plānot un nodrošināt profesionālās pilnveides pasākumus pēc izglītības iestāžu pieprasījuma;
 • Kopā ar pedagogiem izstrādāt supervīzijas un, ja tas ir nepieciešams, nodrošināt konsultācijas ar speciālistiem;
 • Vadīt seminārus un atklātās stundas, izstrādāt un publiskot metodiskās iestrādes;
 • Organizēt jaunu Pedagogu atbalsta dienesta konsultantu sagatavošanu un profesionālo pilnveidi.

Pedagogu atbalsta dienestā šobrīd strādā 4 speciāli apmācīti konsultanti:

 • Zanda Bite (Ventspils 6. vidusskolas skolotāja),
 • Ineta Dejus (Ventspils 6. vidusskolas skolotāja),
 • Alla Kitajeva (Ventspils 2. vidusskolas skolotāja),
 • Lienīte Zorģe (Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolotāja).