Metodiskā dienesta uzdevumi

  • Pēc skolas direktora un/vai individuāla pedagoga pieprasījuma, kā arī pašu veidota grafika nodrošināt mācību stundu vērošanu, atgriezeniskās saites sniegšanu pedagogam un atzinuma sniegšana skolas direktoram un/vai direktora vietniekam izglītības jomā.
  • Pedagogu profesionālās izaugsmes un mācību vajadzību diagnosticēšana, ieteikumu izstrāde kvalitātes uzlabošanai mācību procesā un to komunicēšana skolas direktoram.
  • Sniegt individuālas konsultācijas pedagogiem par dažādiem metodiskiem jautājumiem un metodisko atbalstu izglītības iestādēm mācību procesa pilnveidošanai.
  • Kopā ar konsultējamiem pedagogiem veidot  mācību tēmu un stundu plānus, pārbaudes darbus un cita veida mācību metodiskos materiālus.
  • Vadīt seminārus un atklātās stundas, izstrādāt un publiskot metodiskās iestrādes.
  • Rosināt un popularizēt metodiskā darba labās prakses piemērus izglītības iestādēs un Ventspils pilsētā.

Metodiskajā dienestā šobrīd strādā speciāli sagatavoti 4 konsultanti:

  • Zanda Bite (Ventspils 6. vidusskolas skolotāja),
  • Ineta Dejus (Ventspils 6. vidusskolas skolotāja),
  • Alla Kitajeva (Ventspils 2. vidusskolas skolotāja),
  • Lienīte Zorģe (Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolotāja).