Šajā gadā Ventspils Izglītības pārvalde uzsāk jaunu rakstu sēriju, kas adresēta pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu un skolēnu vecākiem. Par jaunās rakstu sērijas ieceri stāsta Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane. Viņa vēlas stiprināt izglītības iestāžu un Ventspils Izglītības pārvaldes saikni ar skolēnu un pirmsskolas izglītības iestāžu vecākiem, skaidrojot jautājumus, kas vecākiem ir svarīgi. Šodien nereti cilvēki interneta vidē pauž savu neapmierinātību par dažādām sabiedrības norisēm, tostarp izglītības procesu. Iecerētajām publikācijām laikrakstā ir nedaudz citāda pieeja – tās tiks veidotas, rosinot ģimenes aizdomāties par dažādiem ar izglītību saistītiem jautājumiem un palīdzot rast atbildes uz neskaidro. Izglītības pārvalde pauž cerību, ka šāda sadarbības forma veidos pozitīvu saikni starp izglītības iestādi un ģimeni. Vecāki aicināti iesūtīt savus jautājumus vai sarunu tematus, kuri viņus interesē vai uz kuriem vēlētos saņemt speciālistu viedokli, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected]

Rakstu sērijā plānots iekļaut dažādas sarunu tēmas, kas aktuālas bērnu vecākiem. Šomēnes skolēnu vecākiem plānots piedāvāt skaidrojumu par jauno vērtēšanas sistēmu, kas līdz ar jauno kompetencēs balstīto saturu ieviesta 1., 4., 7. un 10.klasē. Pirms ziemas brīvlaika skolēni saņēmuši liecības ar 1. semestra mācību darba novērtējumu. Sākumskolas bērnu liecības ir citādākās, nekā tās bijušas līdz šim, tāpēc nepieciešams skaidrojums, kas tieši ir mainījies.

Skolēni, kuri mācās vecākajās klasēs, pamazām domā par savu nākotnes karjeru. Arī vecāki var palīdzēt bērnam šajā grūtajā izšķiršanās ceļā. Ir vecāki, kas bērnu no mazotnes sūta uz visdažādākajiem pulciņiem, domājot, ka kāds no tiem noteikti iepatiksies, un tas palīdzēs atklāt bērna talantus. Citi vecāki savukārt māca: nepadodies, pabeidz iesākto līdz galam! Un arī tad, ja kāds pulciņš bērnam apnicis, viņš tiek mudināts turpināt to apmeklēt. Interesanti būtu dzirdēt speciālista viedokli, kā viņi iesaka rīkoties un kā šāda rīcība vai izvēle ietekmēs bērna raksturu turpmāk.

Šodien daudz runājam par iekļaujošo izglītību, taču ne vienmēr tā ir saprotama vecākiem. Bieži tiek jaukta speciālā, integratīvā un iekļaujošā izglītība. Integratīvā izglītība paredz grupas un klases bērniem ar speciālām vajadzībām, un arī mūsu bērnudārzos un skolās ir šādas klases un grupiņas. Turpretī iekļaujošā izglītība ļauj bērnam ar specifiskām problēmām mācīties kopā ar citiem bērniem parastās skolās (vai bērnudārzos) un parastās klasēs (vai grupās), nodrošinot viņiem īpašus atbalsta pasākumus. Piemēram, skolotāji šiem bērniem veido īpašas atgādnes, kas palīdz saprast jauno vielu un to atcerēties. Šādas atgādnes lieto gan ikdienā, gan pārbaudes darbos – arī valsts pārbaudes darbos pēc speciālistu ieteikuma. Citiem bērniem var tikt pārbaudes darbā piedāvāts ilgāks laiks vai vairāk starpbrīžu. Ja bērnam darba izpildē ir nepieciešams ilgāks laiks, tas nenozīmē, ka viņam ir zemākas prasmes un vājākas zināšanas. Ļoti būtiski ir mācīšanās grūtības un citas problēmas bērna attīstībā diagnosticēt pēc iespējas agrāk, lai savlaicīgi nodrošinātu atbalsta pasākumus. Nereti vecākiem ir grūti pieņemt, ka viņa bērns ir citādāks, un viņi cenšas to noliegt. Taču tieši ar problēmas pieņemšanu sākas bērna izaugsmes un attīstības ceļš. Ja vecāks to akceptē, bērns var saņemt speciālistu, piemēram, logopēdu, psihologu, skolotāju palīgu sniegto atbalstu, un šīm nodarbībām paredzēts valsts finansējums. «Mēs gribam, lai vecāki saprastu, ka tas patiešām ir atbalsts viņu bērnam,» uzver Izglītības pārvaldes vadītāja. Būtu labi, ja vecāki iesaistītos individuālā plāna veidošanā un izvērtēšanā, sekotu līdzi, kā bērns attīstās, sadarbotos ar pedagogu. «Pirmo gadu vadu Ventspilī pedagoģiski medicīnisko komisiju, redzu, ka ar vecākiem vajag vienkārši aprunāties, pastāstīt, ko bērns iegūs no šiem atbalsta pasākumiem,» teic Tamane, uzsverot, ka bērni ir ļoti atšķirīgi, bet mums, pieaugušajiem, jācenšas viņus saprast un viņiem palīdzēt. Bērns var būt, piemēram, ļoti talantīgs tehnoloģijās, bet viņam ir problēmas komunikācijā ar citiem cilvēkiem. Reizēm bērnam ir grūtības apgūt vairākas valodas reizē, bet tas nenozīmē, ka viņš, ejot atbalsta ceļu, šīs valodas neapgūs.

Runājot par tehnoloģijām, vecākiem būtu vērtīgi saņemt speciālistu skaidrojumu par to, kādā vecumā bērnu varam iepazīstināt ar tehnoloģijām, cik ilgi noteiktā vecumā varam tās ļaut izmantot, lai tas nekaitētu bērna attīstībai un veselībai. Nav noslēpums, ka mūsdienās nereti ģimenēs planšete kalpo kā bērnu pieskatīšanas instruments, taču svarīgi būtu apzināties, cik ilgi un cik bieži varam ļaut tai aizņemt bērna uzmanību.

Pirmsskolas bērnu vecākiem interesanti būs uzzināt, kāpēc mazajiem jālasa priekšā pasakas. Tas nav tikai emocionāls kopā būšanas mirklis vai ģimenes rituāls. Pasakas, kuras mazotnē bērnam lasa vecāki vai vecvecāki, atstāj būtisku ietekmi arī uz bērna skolas gaitām – bērns šādi izprot tekstu, tādējādi attīstot sevī tekstpratību, kas palīdzēs uztvert un saprast, piemēram, matemātikas teksta uzdevumu vai turpmāk dzīvē izprast, piemēram, līgumus, ko paraksta. Un tas ir saistīts ar izpratni un kritisko domāšanu. Pasaku klausīšanās attīsta bērnam emocijas, stāsta par labo un slikto, neveido bērnos agresiju (kā tas ir ar datorspēlām).

Laikā, kad bērns gatavojas uzsākt skolas gaitas, vecākiem aktuāls jautājums ir adaptācija jaunajam dzīves posmam. Daudzi bērni šo laiku pārdzīvo ļoti emocionāli, citi, uzsākot mācības skolā, piedzīvo vilšanos, jo cerētais neatbilst izsapņotajam un gaidītajam. Taču ir veidi un paņēmieni, kas bērnam var palīdzēt sagatavoties skolas gaitām. Reizēm šo izglītības posmu pāreju vairāk emocionāli pārdzīvo vecāki, nevis bērni.

Kāda no publikācijām varētu tikt veltīta bērnu veselības tēmai. Šodien nereti bērni slimo ar dažādām alerģijām un citām slimībām, kas agrāk nebija pazīstamas. Esam gatavi piedāvāt speciālista ieteikumus, kā ar šīm slimībām sadzīvot. Tāpat vēlamies runāt ar uztura speciālistiem par to, kāds ir veselīgs uzturs skolā, arī gadījumos, kad bērnam jāatsakās no kādiem produktiem veselības dēļ.Ir vēl daudz citu tēmu, kuras ir aktuālas un kas varētu palīdzēt ģimenēm labāk saprast savus bērnus un atbalstīt viņus izglītības ieguves procesā. Varbūt padomus sniegs kāda pieredzējusi ģimene, kura veiksmīgi ar kādu problēmu tikusi galā, bet uzklausīs to ģimeni, kura arī ir līdzīgā situācijā. Ceram sagaidīt jūsu jautājumus un ierosinājumus, un ar prieku sagatavosim atbildes uz tiem.

05.01.2021.